Privacy

Privacyverklaring Nationaal Luister Onderzoek

Laatste wijziging: 18 december 2018

Deze privacyverklaring is van toepassing op deelnemers aan het Nationaal Luister Onderzoek dat Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO) door GfK Netherlands B.V. (GfK) laat uitvoeren. NLO is als opdrachtgever eindverantwoordelijk voor het Luister Onderzoek en GfK is de uitvoerder. Deze privacyverklaring beschrijft hoe NLO de persoonsgegevens die u verstrekt via deelname aan het Nationaal Luister Onderzoek verzamelt en gebruikt.

Introductie

NLO hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorg behandeld. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming Persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Persoonsgegevens) en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening, er een wettelijke plicht op NLO rust of wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

GfK is een marktonderzoeksbureau dat via allerlei onderzoeksmethodes gegevens verzamelt. NLO heeft GfK de opdracht gegeven deelnemers te werven voor het Nationaal Luister Onderzoek en dit onderzoek verder uit te voeren. NLO is juridisch gezien de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens, maar heeft zelf geen toegang tot uw persoonsgegevens; GfK heeft deze persoonsgegevens wel en  zal uw persoonsgegevens niet zonder  uw  toestemming aan NLO verstrekken en  mag deze  gegevens niet voor haar eigen doeleinden gebruiken.

Doelstelling Luister Onderzoek

De doelstelling voor het verzamelen van de data is: ‘het neerzetten van een marktstandaard en het leveren van verifieerbare cijfers per radiozender door middel van statistisch onderzoek’.

Verzameling persoonsgegevens

Uw deelname aan dit onderzoek is volledig vrijwillig. U bent op geen enkele wijze verplicht ons of GfK informatie te  verstrekken. GfK kan u  vragen om  informatie te  verstrekken over  bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld: uw ras en geloofsovertuiging of etnische afkomst, uw politieke opvattingen, uw fysieke of mentale gezondheid, en uw seksualiteit. GfK zal deze bijzondere persoonsgegevens uitsluitend verwerken indien u hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft verstrekt en zoals het volgens de geldende privacywetgeving is toegestaan.

Kinderen onder de 13 jaar die deel willen nemen aan dit onderzoek, dienen dit te doen met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger. Ditzelfde geldt indien u onder curatele gesteld bent of indien ten behoeve van u een mentorschap is ingesteld.

U heeft het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit kunt u doen door contact op te nemen met de afdeling Panelbeheer van GfK. GfK zal na ontvangst van uw intrekking de verwerking die gebaseerd is op uw toestemming staken. Echter, iedere verwerking die plaatsvond voordat u uw toestemming heeft ingetrokken, blijft een rechtmatige verwerking op basis van een geldige toestemming ten tijde van de verwerking. GfK is dus niet verplicht om de eerdere verwerkingen ongedaan te maken.

Veiligheid

NLO heeft geen toegang tot gegevens die herleidbaar zijn tot personen die deelnemen aan het Nationaal Luister Onderzoek. Met GfK is afgesproken dat NLO op geen enkele wijze mag proberen te achterhalen wie de deelnemers aan het Nationaal Luister Onderzoek zijn en/of hen op enigerlei wijze te beinvloeden. Dit is contractueel vastgelegd.

De persoonsgegevens die GfK verzamelt, worden volledig geanonimiseerd in de vorm van bewerkte ruwe data aan NLO opgeleverd. NLO en de overige gebruikers van de data zijn op basis van deze data niet in staat om te achterhalen wie aan het onderzoek heeft deelgenomen.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens die GfK van u verzamelt en/of verwerkt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, met een maximum van 24 maanden. Na deze periode worden uw persoonsgegevens door GfK verwijderd of geanonimiseerd.

 Rechten

 Ten aanzien van de persoonsgegevens die GfK van u verzamelt en/of verwerkt, kunt u de volgende rechten uitoefenen:

  • Recht op inzage: u kunt ons vragen of wij gegevens van u verwerken. Indien dat het geval is kunt u inzage krijgen in uw persoonsgegevens.
  • Recht op rectificatie: indien uw gegevens onjuist zijn, kunt u ons verzoeken de gegevens te verbeteren. Dit houdt tevens het recht in om onvolledige informatie aan te laten vullen, rekening houdende met het doel van de verwerking.
  • Recht op wissen: u kunt ons verzoeken gegevens van u te wissen, bijvoorbeeld indien de informatie onrechtmatig wordt verwerkt, of indien u uw toestemming heeft ingetrokken.
  • Recht op beperking van de gegevensverwerking: u kunt ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken, indien (i) de informatie onjuist is, (ii) de verwerking onrechtmatig is, (iii) het voor u noodzakelijk is dat wij uw gegevens na de bewaartermijn bewaren ten behoeve van een vordering van u, of (iv) u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en een verificatie van de belangenafweging bezig is.
  • Recht op bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking wegens voor met uw specifieke situatie verband houdende redenen en u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor toezenden van persoonlijke aan u gerichte marketing.
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u kunt ons vragen een elektronisch bestand van uw persoonsgegevens te verstrekken aan u, of aan een derde partij indien dat technisch mogelijk is.

NLO zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand op uw verzoek reageren. Indien toegestaan onder toepasselijk recht, kan NLO de reactietermijn met twee aanvullende maanden uitstellen indien dat noodzakelijk is wegens de complexiteit en het aantal verzoeken. NLO zal u informeren over het uitstel en de reden daarvan. Indien NLO uw verzoek afwijst, zal zij de afwijzing motiveren in de berichtgeving aan u.

Naast de bovengenoemde rechten heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van persoonsgegevens door NLO, of over een afwijzing van uw verzoek door NLO.

Contact en vragen

Als u nog vragen heeft over onze privacyverklaring, mail deze dan naar: info@nationaalluisteronderzoek.nl.

Verklaring m.b.t. Online luisteren naar radiozenders

Als aanvulling op de meting van het bereik van radiozenders met behulp van radiologs registreert en bewerkt NLO ook data van online beluistering. Deze data worden aan NLO geleverd door de afzonderlijke radiozenders en worden door het bedrijf Reports bewerkt tot gemiddelde totaalcijfers in een dashboard. Deze cijfers zijn voor intern gebruik door de radiozenders en worden verder niet gepubliceerd.

De doelstelling voor het verzamelen van de data van online beluistering is: ‘het neerzetten van een marktstandaard en het leveren van verifieerbare cijfers van stream starts en volumes per radiozender‘.

Op de sites van de radiozenders wordt conform de GDPR privacy wetgeving over de registratie van online beluistering gemeld dat:

  • Deze gegevens over online beluistering voor statistische doeleinden worden verzameld en worden verwerkt door NLO/Reports
  • Individuele luistergegevens maximaal een maand bewaard worden
  • Online luisteraars het recht hebben om hun eigen gegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen

Op de site van de radiozenders staan contactgegevens vermeld waar men een dergelijk verzoek voor de desbetreffende radiozender kan indienen.

Heeft u vragen over de procedure? Mail deze aan info@nationaalluisteronderzoek.nl