Q&A Verbetering weegnormen in NLO

Q&A Verbetering weegnormen in NLO

 

Op basis van MSS als nieuwe bron voor inschatting luistertijd

Welke verbeteringen worden doorgevoerd in het NLO?

Het NLO is internationaal één van de toonaangevende radio onderzoeken. De partijen binnen het NLO zijn continu bezig met het verbeteren van het Nationaal LuisterOnderzoek. Doel hiervan is om het luistergedrag van de Nederlandse bevolking zo goed mogelijk in kaart te brengen.

Aanpassingen binnen het NLO die in 2012 zijn of worden gedaan zijn onder andere de

invoering van een respondentenbegeleiding, om een meer representatieve afspiegeling van stedelijke urban jongeren in het radiopanel te krijgen, en de ontwikkeling van een radiolog voor de smartphone. Daarnaast is er vanaf 2012 een meterpanel actief dat op minuutniveau het luistergedrag van respondenten registreert. Het gebruiken van een weegnorm naar ingeschatte luistertijd uit een nieuw beschikbare onafhankelijke bron, de Media Standaard Survey (MSS), hoort eveneens bij één van deze verbeterpunten.

Waarom wordt er gewogen in het Nationaal LuisterOnderzoek?

Om de representativiteit van het onderzoek te vergroten. Door te wegen wordt een correctie toegepast op de steekproefsamenstelling uit het onderzoek naar een representatieve samenstelling van de Nederlandse bevolking.

In vrijwel alle kwantitatieve onderzoeken wordt gewogen, ook in het luisteronderzoek. Bij de werving van respondenten voor het luisteronderzoek wordt de samenstelling van het panel stabiel gehouden voor geslacht, leeftijd, opleiding en provincie, maar niet voor andere variabelen zoals bijvoorbeeld werkzaamheid of ingeschatte luistertijd. Om een goed beeld te krijgen van het luistergedrag in Nederland, is het belangrijk te wegen naar die variabelen die van invloed zijn op de uitkomsten van het luisteronderzoek.

 

Wat is het effect van weegfactoren op de luistercijfers ?

De weegfactoren in het luisteronderzoek beïnvloeden de hoogte van de luistercijfers. Gemiddeld staat elke respondent in het panel voor circa 1.500 mensen in de echte bevolking. Als een respondent in een doelgroep valt die ondervertegenwoordigd is in het onderzoek, krijgt hij een hogere weegfactor. Dus hij staat dan bijvoorbeeld voor 1.800 mensen in de echte bevolking. Zijn opgegeven luistergedrag telt in dat geval zwaarder mee dan die van de gemiddelde respondent. Andersom komt natuurlijk ook voor. Op deze wijze worden de luistercijfers naar een representatieve afspiegeling van de bevolking gewogen. Een aanpassing van de weegnormen kan dan een effect op de luistercijfers hebben.

Waar wordt het Nationaal LuisterOnderzoek naar gewogen?

De luistercijfers van het NLO worden tot op heden gewogen naar de populatiegegevens van de Gouden Standaard van het CBS (GS) en naar ingeschatte luistertijd uit de RadioBasisOndervraging (RBO). Dit is een inschatting van panelleden naar hun radio luistergedrag in uren per week. Reden om hiernaar te wegen, is om een goede verdeling te krijgen van zware en lichte luisteraars in het panel. De GS cijfers en de RBO cijfers worden jaarlijks geüpdate en op basis van deze gegevens worden de weegfactoren bepaald.

Waarom wegen naar een onafhankelijke bron?

De luistercijfers van het NLO worden onder meer gewogen naar de ingeschatte luistertijd van de respondenten uit de RadioBasisOndervraging van het NLO. Dat zijn respondenten die meedoen aan het luisteronderzoek. Een veronderstelling is dat panelleden in het NLO vanwege hun deelname meer affiniteit hebben met het medium radio en daardoor ook meer/langer luisteren dan gemiddeld. Dit zou leiden tot een overschatting in luistervolume in het luisteronderzoek. Daarom is er gekeken naar een manier om de ingeschatte luistertijd van de Nederlandse bevolking te meten. NLO heeft sinds kort de Media Standard Survey (MSS) als onafhankelijke bron beschikbaar voor de weegnorm van de variabele luistertijd. Voorheen was een dergelijke onafhankelijke bron er niet.

Wat is de Media Standaard Survey (MSS)?

De MSS is een groot, representatief onderzoek onder de Nederlandse bevolking naar onder andere mediagebruik en -bezit. NLO is, samen met de drie andere mediabereiksonderzoeken SKO, STIR en NOM, opdrachtgever van MSS. Doel van het onderzoek is om normcijfers vast te stellen, zowel mediagerelateerd als persoons- en huishoudengerelateerd. Door deze samenwerking is een dergelijk groot en representatief onderzoek mogelijk. In 2011 is het continue onderzoek voor het eerst uitgevoerd door TNS Nipo en telde een steekproef van ruim 5.300 personen.

Waarom is het gebruik van de weegnorm uit MSS een verbetering in het NLO? Het is een kwalitatieve verbetering van het luisteronderzoek omdat het werkelijke luistergedrag nu nog beter in kaart kan worden gebracht.

De ingeschatte luistertijd is op basis van exact dezelfde vraagstelling in de MSS

vastgesteld als in de RBO. Doordat we uit de MSS nu een representatief beeld hebben van de ingeschatte luistertijd van de Nederlandse bevolking, kunnen we deze gegevens gebruiken in het NLO. Aan het luistergedrag zelf is echter niets veranderd.

Wat betekent de invoering van de weegnorm uit MSS voor de luistercijfers? Door de invoering zal een lagere luistertijd worden gerapporteerd. In de MSS is het aandeel lichte luisteraars namelijk hoger en het aandeel zware luisteraars lager in vergelijking met de RBO. Dat betekent bij doorvoering van de weegnorm uit de MSS, dat de lichtere luisteraars een hogere weegfactor meekrijgen en dus zwaarder mee gaan wegen in het luisteronderzoek dan voorheen. Het omgekeerde geldt juist voor zware luisteraars.

Varieert dit effect per doelgroep, zender en tijdvak?

Ja, de mate waarin een lagere luistertijd wordt gerapporteerd onder invloed van de MSS weegnorm verschilt per doelgroep, zender en tijdvak. Dit komt doordat de verhouding zware versus lichte luisteraars bij elke doelgroep, zender en tijdvak anders kan liggen. De exacte cijfers komen beschikbaar op 25 september.

Wanneer wordt de weegnorm uit MSS ingevoerd in het NLO?

Vanaf 1 juli 2012. Het is gebruikelijk om verbeteringen/veranderingen in het NLO die leiden tot verschillen in luistertijd op een natuurlijk moment in het jaar door te voeren, te weten 1 januari of 1 juli. Per 1 juli is het eerstvolgende, natuurlijke moment. Dat betekent dat de luistercijfers vanaf juli/augustus 2012 worden uitgeleverd met de nieuwe weegnorm naar ingeschatte luistertijd uit de MSS. De publicatiedatum van deze periode is 25 september 2012.